Stránka zameraná na masáže

Tu si môžete stiahnuť obrázky rôzne testy alebo nové informácie čo sa tíka masírovania.

Homepage

Vzťah lekár - pacient

      Vzťah lekár - pacient

Lekár aj pacient sú ľudia, u ktorých sa prejavujú všetky vlastnosti – pozitívne aj negatívne, pričom často vystáva otázka, čo je prijateľné, a čo nie.

Vzťah lekára a pacienta závisí teda od vlastností a daností človeka.

Lekár- je človek, ktorý má vedomosti a schonosti, dokáže liečiť a pomáhať.

Pacient- je človek, ktorý potrebuje pomoc od lekára- ktorú taktiež očakáva a plne sa odovzdáva do rúk lekára.

Zároveň si však chce zachovať možnosť svojej slobodnej voľby (a teda plnej informovanosti)- teda rozhodovania „sám o sebe“.

Lekár musí zvoliť vhodný spôsob pomoci- a to tak, aby ju pacient prijal.

Vzťah možeme zadefinovať ako cestu- Pacient príde za lekárom s problémom, ktorý lekár musí vyriešiť, pričom však nezáleží lenna samotnom výsledku, ale aj ceste, ktorou bol výsledok dosiahnutý.

Prvoradou úlohou lekára je teda liečiť pacienta- a to nielen fyzicky, ale aj psychicky- psychika často zohráva podstatnú úlohu v etiopatogenéze rozličných chorôb.

Pacient si postupne vytvára názor na doktora. Vytvorenie tohto názoru – teda vlastne vytvorenie určitého vzťahu zo strany pacienta sa sa začína od prvého kontaktu lekára s pacientom- preto lekár musí vystupovať ochotne vo všetkom, čo pacient (a jeho stav- problém) vyžaduje. Z tohto dôvodu by sa mala napr. skrátiť doba čakania v ambulanciina minimum (a taktiež samotné čaknie spríjemniť), pretože pacient je často kvôli svojej chorobe v strese- a čaká na čo najrýchlejšie prijatie u lekára.

Samotný vzťah lekár-pacient závisí aj od samotného problému pacienta- iný typ vzťahu sa vytvára napr. medzi lekárom prvého kontaktu, s ktorým sa pacient stretáva pomerne často a iný medzi pacientom a špecialistom, s ktorým sa pacient stretne len raz za život- ako napr. chirurg.

Pokiaľ je vzťah lekár- pacient pozitívny, u pacienta vzbudzuje dôveru (a vieru) k vyriešeniu jeho problému.

Dôležitý je nielen odborný prístup lekára k pacientovi- teda stanovenie diagnózy a prognózy, ale taktiež ľudský prístup- ktorý musí ukázať že plne akceptuje pacienta.

Samotný kontakt = ľudský kontakt lekára s pacientom je dôležitý- najmä v dnešnej dobe techniky je však jeho dĺžka minimalizovaná- a pacient sa cíti menejcenným človekom.

Zo strany lekára:

Lekár sa musí pozerať na pacienta nielen ako na problém, ktorý treba riešiť, ale ako na človeka, ktorý má problém, ktorý treba riešiť. Lekár musí pri riešení problému pacienta prejaviť veľkú empatiu a vcítiť sa do jeho pocitov- do toho, čo pacient prežíva a podľa toho pri liečení postupovať.

Lekár musí posúdiť sám, na akej úrovni je schopný vybudovať svoj vzťah k pacientovi- pričom ale často nezáleží len na pacientovi, ale tieź na lekárových schopnostiach. Snaha lekára musí byť pritom úprimná, pretože naopak prílišnú snahu o vzťah nemusí pacient správne pochopiť – môže ju pochopiť ako zasahovanie do svojho osobného života- čo je taktiež neprístupné.

Správanie lekára k pacientovi by nemal ovplyvňovať jeho osobný život- prípadne naopak, ale mal by sa snažiť o čo najlepší prístup k pacientovi.

Samotné vybudovanie vzťahu záleží na obidvoch stranách, ale pritom lekár by sa mal snažiť za každých okolností vybudovať tento vzťah kladný, alebo prinajmenšom, aby vzťah nebol dokonca negatívny, pretože vtedy sa pacient stráca dôveru v lekára a tým často aj vo vyriešenie vlastného problému a môže sa odkloniť od lekárom odporúčanej liečby či už k inému lekárovi, alebo k úplnej ignorácii, či azda k „prírodnému liečiteľovi“, alebo dokonca môže z beznádeje vyústiť v patovom riešení – suicídiu.

 Záver: Veľmi dôležitá je teda cesta riešenia pacientovho problému, závislá od vzťahu lekára a pacienta a čím je táto cesta kvalitnejšia, tým lepší je výsledok tohto snaženia= zdravie pacienta ! 


S pozdravom Ján Majvitor
Žádné komentáře
 
Charakteristika absolventa odboru masér Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovnikov - masérov, ktorí sú spôsobilí vykonávat’ odborné činnosti foto-, hydro-, termo-, balneoterapie v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach. Absolvent študijného odboru po úspešnej nástupnej praxi je pripravený : samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž za liečebným účelom, samostatne vykonávať športovú masáž, vykonávať reflexnú masáž a manuálnu lymfodrenáž podľa ordinácie lekára pod vedením diplomovaného fyzioterapeuta samostatne zabezpečovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo a balneoterapie, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, poskytovať odbornú prvú pomoc. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde môže pracovat’ samostatne vo vybraných činnostiach v tíme pod vedením diplomovaného fyzioterapeuta. Výstupné štandardy vedomostí Pre kvalifíkované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný transformovat’ získané vedomosti a schopnosti do profesionálne požadovaných postojov a činností, schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávat’, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Preto sa pre úspešné absolvovanie štúdia určujú výstupné štandardy. a) z oblasti všeobecného vzdelania absolvent má splniť tieto výstupné štandardy vedomostí : potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku, znalost’ slovenskej a najvýznamnejšej svetovej literatúry, znalosť dejín slovenského národa, významných svetových dejín, znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní priamy osobný styk s cudzincami a štúdium zahraničnej literatúry s používaním slovníka a ďalších pomôcok, znalost’ latinského jazyka pre úspešné zvládnutie medicínskej terminológie, znalost’ vývoja ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby, znalosť základov všeobecnej etiky a estetiky, znalost’ základov stredoškolskej matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky. b) z oblasti odborného vzdelania absolvent má splniť tieto výstupné štandardy vedomostí (má poznat’): základy anatómie a fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu a vývoj organizmu a prejavy chorobných procesov v ľudskom organizme, základy mikrobiológie, imunológie, alergológie, epidemiológie a hygieny , aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby bol schopný aktívnej účasti pri tvorbe a ochrane životného a pracovného prostredia a prevencie ochorení, organizáciu zdravotníctva, stratégiu, systém , finančné zabezpečenie a právne aspekty zdravotnej starostlivosti, účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri pôrodoch mimo zdravotníckeho zariadenia, pri hromadných postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia, osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášt’ jeho prežívanie, správanie a konanie, poznat seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, postavenie jedinca v skupine a v spoločnosti, zvlášť vo fyzioterapeutických tímoch a vo dvojici masér - pacient (klient), základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania, faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav, jednotlivé štádia narušenia zdravia - nemoc, nevoľnosť, choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav, základné príčiny, príznaky, diagnostiku a terapiu pri systémových ochoreniach, stavoch a v jednotlivých vekových obdobiach, základné princípy zdravotníckej etiky , fyzikálnu podstatu podnetov vo foto-, hydro-, termo-a balneoterapii, ich fyziologické účinky, mechanizmus pôsobenia v organizme, ich liečebné využitie v prevencii a terapii systémových ochorení a stavov v jednotlivých vekových obdobiach, vlastnosti a účinky prírodných liečivých zdrojov a špeciálnych chemických látok a ich vplyv na organizmus, podstatu a využitie mechanickej energie pri masážach, mechanizmus pôsobenia a fyziologické účinky jednotlivých druhy masáží na organizmus, princípy aplikácie a aplikačné techniky klasickej, športovej a reflexnej masáže, manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže, význam regeneračných procedúr v spojení s rekondično - relaxačnými cvičeniami a inými pohybovými aktivitami Výstupné štandardy zručností a) z oblasti všeobecného vzdelania absolvent má splniť tieto výstupné štandardy zručností (má vedieť): používat’ cudzí jazyk v priamej komunikácii a pri štúdiu odbornej literatúry, pracovať s číslami, operovať s číslami, odhadovať, merať a zaznamenávať, posudzovat’ a hodnotiť údaje, pracovat’ s informačnou technikou, pracovať s textovým, tabul’kovým a databázovým programom. b) z oblasti odborného vzdelania absolvent mé splniť tieto výstupné štandardy zručností (musí byt’ schopný): prakticky zvládnuť základné sústavu masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej a športovej masáže, prakticky ovládať jednotlivé hmaty a zostavy väzivovej, segmentovej a periostovej masáže, prakticky zvládnuť masážne hmaty manuálnej lymfodrenáže a aplikáciu prístrojovej lymfodrenáže, pripraviť a vykonať jednotlivé hydroterapeutické procedúry s masážnym efektom a všetky druhy prísadových kúpeľov, pripraviť a vykonať vonkajšie balneo - terapeutické procedúry a inhalácie, sledovať, posudzovať a zaznamenávať účinky mechano-, foto-, termo-, hydro- a balneo podnetov na organizmus, dodržiavať zásady hygieny práce v profesionálnych činnostiach manipulovať s pomôckami a prístrojovou technikou pri aplikácii mechano-, foto-, termo-, hydro- a balneo zvládnuť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, profesionálne komunikovať v pracovných činnostiach, manipulovať s výpočtovou technikou v zdravotníctve, dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienu práce a vedieť používať prostriedky protipožiarnej ochrany. Výstupné štandardy kvality osobnosti Absolvent tohto študijného odboru by mal pre úspešné absolvovanie štúdia splňať výstupné štandardy kvality osobnosti, ktoré sú dôležitým znakom kvalifikovaného odborníka. Charakteristickým znakom osobnosti absolventa je jeho morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým vychádzajúci z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátané rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho a riešiť jeho problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brat’ ohľad na jeho osobnosť pacienta, jeho spôsob vnímania zdravia a choroby, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať pacienta pre spoluprácu a umožniť mu aktívnu účasť na podpore a udržiavaní zdravia. K najdôležitejším žiadúcim črtám osobností absolventa patria tieto schopnosti: samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať, aplikovať získané vedomosti a schopnosti v praxi, aktívne riešiť úlohy na pracovisku, pracovať v tíme primerane komunikovať v profesionálnej činnosti, - získavať a využívať informácie v odbore, ďalej sa vzdelávať. S pozdravom Ján Majvitor